Wyjazd do Danii

Stolica: Kopenhaga
Waluta: korona duńska (DKK)
Język urzędowy: duński

PRZEPISY WJAZDOWE. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu jest ważny paszport (minimum 3 miesiące ponad planowany okres pobytu) lub dowód osobisty (starego lub nowego wzoru). (Uwaga: stary wzór obowiązuje tylko do końca 2007 r.) Maksymalny okres pobytu turystycznego wynosi 3 miesiące.
W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.
Pobyt powyżej 90 dni. Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:
• zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
• mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
• przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.
W przypadku takiego pobytu państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.
Informacje dotyczące warunków podejmowania pracy w Danii (w tym przez pracowników delegowanych przez polskie firmy usługowe w ramach swobodnego przepływu usług) można znaleźć na stronach internetowych Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze (
www.polcom.dk ), w opracowaniu Dania – Poradnik dla polskiego przedsiębiorcy oraz Urzędu Imigracyjnego Królestwa Danii (www.nyidanmark.dk  – polska wersja językowa).
Dodatkowe informacje w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Ambasady RP w Danii: www.copenhagen.polemb.dk oraz na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale Informacje konsularne – „Informacje dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów UE/EOG”.

PRZEPISY CELNE. Zgodnie z przepisami unijnymi dozwolony jest przywóz towarów przeznaczonych do osobistego użytku (nie podlegających sprzedaży). Za taki uznaje się przywóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych, jeżeli nie przekraczają one następujących ilości: 10 l alkoholi mocnych (powyżej 22%), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. porto, sherry), 90 l wina stołowego (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 200 szt. papierosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu. Wyroby alkoholowe oraz tytoniowe nie mogą być przewożone przez osoby poniżej 16. roku życia. Wwóz lub wywóz środków płatniczych o wartości przekraczającj 15 000 EUR (ok. 112 500 DKK) należy zgłosić w Urzędzie Celnym i Podatkowym (Toldskat –
www.toldskat.dk ). Osoby wwożące leki powinny zaopatrzyć się w zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich stosowania.

PRZEPISY PRAWNE. Wwóz, posiadanie lub sprzedaż nawet najmniejszych ilości narkotyków zagrożone są wieloletnimi karami pozbawienia wolności. W przypadku aresztowania i wyroku sądowego pozbawienia wolności na okres 3–4 miesięcy kara egzekwowana jest w pełni. W przypadku okresów dłuższych niż 5 miesięcy stosuje się zasadę 7/12 okresu pozbawienia wolności. W przypadkach wyroków dłuższych niż 5 miesięcy oraz orzeczenia sądowego zawierającego dodatkowo dożywotni zakaz wjazdu na teren Królestwa Danii okres odbywania kary liczy się w połowie zasądzonego wyroku. Należy wystrzegać się kupowania towarów niewiadomego pochodzenia i zachowywać paragony potwierdzające ich zakup. Zabroniona jest sprzedaż uliczna i obnośna, a także nocowanie na ulicach i w parkach.

MELDUNEK. Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach turystycznych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA: Na terenie Danii nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie ma obowiązku szczepień. Przed wyjazdem osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia powinny zaopatrzyć się w oddziale NFZ właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ: www.nfz.gov.pl. EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. EKUZ należy okazywać każdorazowo podczas wizyty u lekarza rodzinnego (praktykującego w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia), pobytu w szpitalu etc. Usługi stomatologiczne są w większości przypadków pełnopłatne. Posiadacze EKUZ przy pierwszym zakupie leków otrzymują specjalną kartę, która winna być okazywana przy każdym kolejnym zakupie w celu wyliczenia kwoty refundacji. Poziom refundacji opłat za lekarstwa wyliczany jest na podstawie łącznej kwoty wydatków w ciągu roku. Refundacji dokonują urzędy gmin (kommunen). W odniesieniu do osób wymagających dializowania lub terapii tlenowej leczenie musi być ustalone wcześniej ze szpitalem. EKUZ poświadcza uprawnienia do świadczeń medycznych na obszarze UE. W zakres tych świadczeń nie wchodzi jednak transport międzynarodowy chorego czy też, w przypadku zgonu, transport ciała do Polski.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w Danii. Samochód musi mieć tablice z numerem rejestracyjnym i znak kraju pochodzenia. Podczas pobytu o charakterze turystycznym można poruszać się samochodem o polskich numerach rejestracyjnych (pobyt do 3 miesięcy). W przypadku pobytu stałego rejestracja samochodu powinna nastąpić w ciągu 14 dni. Wiąże się to z opłaceniem podatku rejestracyjnego, którego wysokość wynosi przeciętnie ok. 2/3 wartości rynkowej pojazdu (w przypadku nowego samochodu może sięgnąć nawet 180% wartości). Obowiązkowy jest również przegląd techniczny pojazdu (dokonany przez Statens Bilinspektion) oraz wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku pobytu czasowego nie przekraczającego 1 roku można zwrócić się z wnioskiem do Rigspolitiet (Komendy Głównej Policji) o pozwolenie na czasowe używanie pojazdu na zagranicznych numerach rejestracyjnych (Rigspolitiet, Sagsbehandlersektionen; Landllystvej 34; 2650 Hvidovre, tel. 3648 1488 lub 3648 3333). Zielona karta nie jest wymagana. W Danii obowiązkowe jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Należy mieć ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu. Zarówno kierowcę, jak i pasażerów obowiązuje zapięcie pasów. Dzieci do lat trzech podróżują w specjalnych fotelikach samochodowych. Maksymalna prędkość na duńskich autostradach to 110 km/godz., w miastach – 50 km/godz., a na drogach poza terenami zabudowanymi – 80 km/godz. Parkowanie wymaga umieszczenia zegara parkingowego za szybą (do nabycia na stacjach benzynowych). Przekraczanie przepisów ruchu drogowego podlega wysokim karom. Przy skręcie w prawo należy szczególnie uważać na rowerzystów nadjeżdżających z tyłu, gdyż mają oni bezwzględne pierwszeństwo.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO. Dania jest krajem bezpiecznym dla cudzoziemców. Zagrożenie przestępczością jest niewielkie.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• W razie wypadku, pożaru, kradzieży itp. należy dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112 (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja).

źródło: MSZStudencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności